Visie; de huiskamer van Manderveen

12 juni 2019

Een aantal jaren geleden concludeerden verenigingen en het Kulturhus dat het anders moest. Want voor de afzonderlijke accommodaties, school en Kulturhus, wordt het in de toekomst steeds lastiger om overeind te blijven. Er komen minder leerlingen, de bevolking van Manderveen vergrijst. Er ligt druk op de exploitatie en ook op de benodigde vrijwilligers. Doordat mensen langer thuis willen en moeten blijven wonen ontstaat behoefte aan andere en nieuwe activiteiten. Dit was voor de inwoners van Manderveen aanleiding om zelf een plan te maken voor het behoud van beide voorzieningen. Door de functies te combineren, de exploitatie van de school onder te brengen in het Kulturhus en de ruimtes gezamenlijk te gebruiken ontstaat er een onderlinge samenwerking – tussen alle gebruikers, dorpsbewoners, oud en jong – waardoor het dorpshart wordt verlevendigd.

Vanuit het proces MijnManderveen2030 zijn er verschillende werkgroepen opgezet. Zij hebben de ideeën geïnventariseerd voor de ‘Huiskamer van Manderveen’ en uitgewerkt in een visie.

Namens het ‘Ervaringshus’  hebben Tom Jannink, Martine van Burgsteden en Frank Droste dit proces ondersteund. Zij hebben de werkgroep gefaciliteerd bij het vormen van de visie, het verkrijgen van draagvlak en het schrijven van het projectplan. In dit projectplan is de nadruk komen te liggen op de inhoudelijke en financiële onderbouwing van het plan en de wijze waarop de exploitatie van het gebouw wordt georganiseerd.

De huiskamer krijgt vorm!

Om het projectplan te realiseren was steun van de Gemeente Tubbergen nodig. Door het besluit van de gemeenteraad om grond aan te kopen kan de Huiskamer van Manderveen gerealiseerd gaan worden. Met dit plan kunnen het Kulturhus en de school blijven bestaan. Naast het realiseren van de Huiskamer van Manderveen wordt er, op de locatie van de huidige school, ruimte gecreëerd voor nieuwe (levensloopbestendige) woningen.

Met dit plan zorgt Manderveen dat het dorp levendig en aantrekkelijk blijft voor zowel ouderen als jongeren. De werkgroep heeft al een principeverzoek ingediend waar positief op is gereageerd. Binnenkort kan een aanvraag voor een bestemmingsplanwijziging worden ingediend. De werkgroep werkt momenteel met veel enthousiasme de plannen verder uit om een gezonde exploitatie van het maatschappelijk vastgoed in Manderveen te organiseren. Uiteindelijk worden drie gebouwen (school, café Peddemors en het bestaande Kulturhus) vervangen door één gebouw en daarmee is de exploitatie beter uitvoerbaar.

Deel dit project

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Meer projecten

Nieuws

Soasel op volle kracht

We zien veel uitdagingen rond het voortbestaan van maatschappelijke gebouwen. Kerken verliezen hun functie. Scholen van de toekomst vragen om ander ruimtegebruik. Gebouwen staan (gedeeltelijk)

ondersteuning nodig voor uw kern?

Anno.Nu adviseert en ondersteunt dorpen en kernen in diverse processen. Samen met inwoners werken wij aan omgevingsvisies, dorpsambitieplannen, accommodatiedialogen en woningbehoefteonderzoek. Tevens bieden wij ondersteuning in subsidie- en fondsaanvragen.

Bezoekadres
BenteloWerkt
Burg. Buyvoetsplein 76
7497 LD Bentelo
info@anno.nu
06 – 10 41 94 91

Postadres
Grondhuttenweg 1e
7497 NE Bentelo