Onze diensten

Wij bieden ondersteuning

Accommodaties

Welke accommodaties hebben we nodig om te voldoen aan de wensen en ontwikkelingen van onze bewoners?

Voor kernen en gemeenten is het van belang om de aanwezige accommodaties optimaal te benutten en om daarnaast na te denken over het toekomstbeeld van accommodaties. Een accommodatievisie houdt rekening met alle voorzieningen en accommodaties van een gemeente of kern, zowel in het heden als in de toekomst. AnnoNu biedt ondersteuning bij het opstellen van een gedegen en breed gedragen accommodatievisie.

Veranderende samenleving
Onze samenleving verandert. Demografische ontwikkelingen, sociale onthechting en een teruglopend voorzieningenniveau laten hun sporen achter. Meer dan ooit worden met dit alles nieuwe eisen gesteld aan voorzieningen in kernen en buurtschappen, zoals het buurt- of dorpshuis maar ook de kerk, de school en de woon- en zorgvoorzieningen. Het is goed mogelijk dat een bestaand gebouw wel voldoet aan de huidige behoefte van een dorp, maar dat de functie ervan door de ontwikkelingen kan veranderen.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de accommodaties in een dorp is het belangrijk om alle opties goed te bekijken en alle mogelijkheden zorgvuldig af te wegen. Hierbij is een degelijke accommodatievisie een onmisbaar hulpmiddel. Wij helpen u bij het in kaart brengen van de behoeften en wensen van de bewoners en ondersteunen u bij het opstellen van een breed gedragen accommodatievisie. Heeft u belang bij een degelijke accommodatievisie?

Buurthuizen en dorpshuizen

Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat ons dorpsaccommodatie een bindende factor blijft?
Het overgrote deel van de dorpshuizen en gemeenschapsaccommodaties wordt beheerd en geëxploiteerd door zelfstandige stichtingen met een vrijwilligersbestuur. De taak voor deze stichtingen wordt steeds moeilijker, ze hebben de handen vol aan de gedetailleerde regelgeving, exploitatie en financiën. AnnoNu denkt graag mee over de juiste oplossing om het ontmoetingspunt levendig te houden.

Gemeenschapsaccomodaties
Veel buurthuizen, dorpshuizen en multifunctionele accommodaties raken verouderd. Terwijl juist nieuwe activiteiten nodig zijn zodat een dorpshuis haar bindende functie behoudt, is het aanbod van activiteiten vaak te afwachtend. Het ontbreekt besturen van gemeenschapsaccommodaties vaak aan de benodigde tijd, kennis en ervaring om de maatschappelijke tendensen te vertalen naar activiteiten waar bewoners behoefte aan hebben.

AnnoNu kan tegemoet komen aan uiteenlopende vragen en initiatieven van bestuurdersvrijwilligers en beheerders, gemeenschappelijke beleidsambtenaren en maatschappelijke organisaties. Wij denken graag mee en bieden ondersteuning op praktisch gebied, zoals:
- visieontwikkeling, kansen en ontwikkelingen
- exploitatievraagstukken
- beheer, technisch en facilitair
- activiteiten
- wet- en regelgeving
- activiteiten
- regelingen en subsidies
- intermediair tussen besturen en overheid, instanties en organisaties

Wilt u meer informatie over dorpsaccommodaties of heeft u belang bij advies of ondersteuning?

Subsidies en fondsen

Komt mijn initiatief in aanmerking voor een subsidie? En hoe vraag ik dat aan?

In Nederland zijn er in veel gevallen subsidies en fondsen aan te vragen. Deze subsidies en fondsen zijn er op gericht om de leefbaarheid en leefomgeving te verbeteren of om de werkgelegenheid te stimuleren. Subsidies en fondsen worden verstrekt door overheden, bedrijven en non-profit organisaties als het Oranjefonds of het VSB-fonds.

Wij vinden het belangrijk dat goede initiatieven een kans krijgen. AnnoNu ondersteunt daarom bij het aanvragen van subsidies in het sociale domein. Hierbij valt te denken aan vergoedingen en subsidies voor sociale activiteiten en voor (sport)verenigingen. Naast subsidies en fondsen zijn er ook andere manieren om financiële middelen voor uw initiatief of werkzaamheden te genereren. Wij bekijken of uw initiatief in aanmerking komt voor financiële steun en regelen de verdere aanvraag en afhandeling, zodat u met de juiste vergoeding uw initiatief kunt verwezenlijken.

Wilt u meer informatie over subsidies of heeft u belang bij advies of ondersteuning?

Toekomst kerken

Wat moeten we doen met onze kerk?

Het aantal kerkbezoekers loopt terug, de kosten voor onderhoud worden te hoog en het aantal vrijwilligers krimpt. Veel dorpskernen kampen met dezelfde problemen rondom het kerkgebouw. Een kerkgebouw draagt in hoge mate bij aan de leefbaarheid van het dorp, het is immers een cultureel erfgoed dat bijdraagt aan de identiteit van een dorp. Sluiting of afbraak zou toch ontzettend zonde zijn? Wij denken graag mee over de juiste oplossing om het behoud van de kerk te bewaken.

Kerkgebouw en gemeenschap

AnnoNu ondersteunt en adviseert u als dorpsraad of kerkbestuur. Het project “kerkgebouw en gemeenschap” stimuleert de bewustwording van de dorpsgemeenschap met betrekking tot de toekomstmogelijkheden van de dorpskerk. Daarnaast biedt het perspectief op een breed gedragen visie als aangrijpingspunt voor de instandhouding van het kerkgebouw.

Het onnodig sluiten van cultureel kerkelijk erfgoed kan voorkomen worden door er nieuw leven in te blazen en samen met de dorpsgemeenschap na te denken over de mogelijkheden van kerkgebouwen, in samenhang met andere voorzieningen in het dorp. Wij denken graag met u mee over eventuele nieuwe functies die ervoor kunnen zorgen dat het kerkgebouw deel uit blijft maken van de identiteit van een dorp.

Wilt u meer informatie over de toekomst van kerken of heeft u belang bij advies of ondersteuning?

Visievorming

Waar willen we naar toe en hoe komen we daar?

Een visie is een belangrijk onderdeel van diverse toekomstplannen. Het geef richting aan allerlei ontwikkelingen. Anno.Nu heeft veel ervaring met het opstellen van visies voor diverse doeleinden, zoals structuurvisies, accommodatievisies en dorpsvisies. De beginstap van een toekomstplan is het aangaan van de dialoog. De kunst is het betrekken en betrokken houden van alle partijen en tegelijkertijd knopen durven door te hakken. Wij brengen belangrijke onderwerpen aan het licht en schetsen zo een helder en haalbaar toekomstbeeld waar alle betrokkenen achter staan.

Dorpsvisie
Bij een dorpsvisie is het bijvoorbeeld van belang om te bepalen welke weg een dorp in moet slaan. Bewoners, het bedrijfsleven en diverse (sport)verenigingen moeten hierbij betrokken worden. AnnoNu brengt de juiste mensen samen en kaart actuele onderwerpen aan op diverse vergaderingen tijdens deze dorpsprocessen. Er wordt gepraat over onderwerpen zoals de aanwezige voorzieningen, ouderen en mantelzorg, maar ook over energie en duurzaamheid, verkeer en vervoer, toerisme en natuurlijk wonen en de leefomgeving. Vervolgens stellen wij een heldere visie op die door alle partijen in het dorp wordt gesteund. Met een gedegen dorpsvisie kunnen diverse ontwikkelingen in de toekomst helder en effectief doorgevoerd worden. Wilt u meer informatie over visievorming of heeft u belang bij advies of ondersteuning?

AnnoNu

diensten

Wat we voor u kunnen betekenen