AccommodatieDialoog in Beckum; aan de slag met toekomst maatschappelijk vastgoed

18 juli 2018

De gemeenschapsgebouwen zoals het clubhuis van de sportvereniging, het buurthuis en de kerk, zijn belangrijk voor de leefbaarheid van een dorp. Door krimp van de dorpen is het een flinke klus om de exploitatie van deze voorzieningen rond te krijgen. Ook voor Beckum. Het kerkbestuur gaf aan dat ze de exploitatie van het Proggiehoes, het dorpshuis voor het dorp, niet langer voor haar rekening wilde nemen. Actie was nodig. Het dorp wilde weten hoe je als dorp om kunt gaan met de uitdagingen die het runnen en in stand houden van gemeenschapsgebouwen met zich mee brengen. Onze collega Tom Jannink wist raad en helpt met het voeren van een AccommodatieDialoog.

Samen nadenken over de toekomst van het dorp

Realistisch kijken

Tom Jannink, begeleider van het proces in Beckum, vertelt hoe dit tot stand is gekomen: “Toen ze mij benaderden om mee te denken over de manier waarop ze het Proggiehoes op een goede manier konden runnen, gaf ik aan dat het dorp eerst goed moest kijken naar wat het eigenlijk wil. Voor de toekomst is het, als je kijkt naar de huidige staat van de gebouwen, gewoonweg niet realistisch om de vier accommodaties in het dorp op een gezonde manier in de benen te houden. Er moest een visie komen op deze accommodaties en op wat het dorp wil in de komende vijftien tot twintig jaar.

Samen nadenken en beslissen

“Zo’n proces begint met het kijken naar de functies die het dorp op de lange termijn nodig heeft om leefbaar te zijn. Daarna komen ‘de stenen’. De inwoners van Beckum hebben samen aangegeven wat zij belangrijk vinden. Dat werden een vijftal mogelijke scenario’s. Daarop volgde een tweede bewonersavond. Tijdens deze avond stond het kiezen van de twee meest gewenste scenario’s centraal. Het hele dorp staat achter dit proces en denkt actief mee over de gewenste invulling. Dat is het mooie van deze werkwijze”, legt Tom uit.

De AccommodatieDialoog

Het proces van een AccommodatieDialoog ziet er in het kort ongeveer zo uit:

  • Gewenste (toekomstige) functies middels een bewonersavond
  • Ruimtelijke randvoorwaarden scherp krijgen (mede vanuit input inwoners)
  • Opstellen scenario’s
  • Bewonersavond over plussen en minnen van verschillende scenario’s Indikken scenario’s tot twee voorkeursscenario’s
  • Uitwerken twee voorkeursscenario’s ruimtelijk en financieel
  • Bewonersavond
  • Definitieve keuze voorkeursscenario

Scenario’s krijgen vorm

“Het uitwerken van de twee scenario’s die zijn gekozen door de inwoners van Beckum is in volle gang. Op dit moment worden de scenario’s uitgewerkt in een vlekkenplan. We kijken op basis van de gewenste functies naar de benodigde vierkante meters en stellen een programma van eisen op. Daarnaast worden een investeringsbegroting en exploitatiebegroting opgesteld. Die maken inzichtelijk welk scenario financieel het meest gunstig is. Vervolgens maakt het dorp op basis van deze documenten een definitieve keuze”, vertelt Tom.

Meer uitdagingen in beeld

“Door de gesprekken met de verschillende inwoners zijn ook andere uitdagingen gesignaleerd. Er is bijvoorbeeld een link gelegd met woningbouw in het dorp. De gemeente heeft in 2021 aangegeven dat ze aan de slag gaan met een omgevingsprogramma voor de kern Beckum. Dat betekent dat er wordt gewerkt aan alle verschillende opgaven die in Beckum spelen. Een leefbare kern is het doel. De Dorpsraad krijgt van de gemeente Hengelo een prominente rol om invulling te geven aan dit gebiedsgerichte omgevingsprogramma. Deze kans wil de Dorpsraad met beide handen aanpakken. Er spelen namelijk op dit moment een aantal belangrijke opgaven in Beckum; het realiseren van woningbouw, de toekomst van de gemeenschapsgebouwen, in het bijzonder de toekomstbestendigheid van het basisonderwijs. Ook geeft het omgevingsprogramma aan hoe Beckum zich in de toekomst kan ontwikkelen. Een mooie kans voor Beckum”, vervolgt Tom zijn verhaal.

De uitdagingen zoals  in Beckum spelen in veel dorpen.
De uitdagingen zoals in Beckum spelen in veel dorpen.

AccommodatieDialoog; een waardevol instrument

De uitdagingen in Beckum staan niet op zichzelf. Vele dorpen krijgen of hebben te maken met verschillende vragen. Bijvoorbeeld: Op welke wijze wil je omgaan met het beheer van gemeenschapshuizen en leegstand van bijvoorbeeld de kerk in het dorp? De tip van Tom is om breed te kijken. “Ik bedoel hiermee; denk niet te snel richting een verbrede functie van het kerkgebouw. Start een AccommodatieDialoog Maar maak als dorp eerst een visie. Wat willen we de komende jaren voor ons dorp en wat hebben we dan nodig. Als je daarover met alle gebruikers van de accommodaties in gesprek gaat, ontstaat er een gedragen visie. Daar zoek je dan juiste stenen bij. Ja, dit kost meer tijd. De ervaring leert dat je veel meer draagvlak voor de plannen creëert en dat je je als dorp echt klaar maakt voor de toekomst”

In jouw dorp aan de slag met een AccommodatieDialoog?

Wil je in jouw dorp ook aan de slag met een visie op het maatschappelijk vastgoed? Een van onze adviseur komt graag een keer vrijblijvend langs om te luisteren naar jullie vragen en uitdagingen. Neem hiervoor contact met ons op

De basis van dit artikel verscheen in 2018 op de website van de OVKK, de Overijsselse Vereniging van Krachtige Kernen.

Deel dit artikel

Meer onderwerpen

Nieuws

Dorpen leren van elkaar

Ervaren zegt meer dan ‘van horen zeggen’. Daarom nemen we dorpen die aan de slag willen met hun ontmoetingsplekken (dorpshuis, sportkantine, kerk en verenigingsgebouwen) graag

Nieuws

AnnoNu verwelkomt nieuwe topper in het team.

AnnoNu verwelkomt nieuwe topper in het team.  AnnoNu versterkt zich met een nieuwe adviseur. Miranda Mulder start vanaf 1 januari 2022 als adviseur communicatie en